Zasady BHP

PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE W SALI ĆWICZEŃ KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE


1. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni.

2. Na salę ćwiczeń można wnieść tylko przedmioty potrzebne do pracy; torby, plecaki i inne przedmioty należy umieścić w wyznaczonym przez prowadzących zajęcia miejscu, tak aby podczas zajęć nie utrudniały pracy (nie mogą się znajdować na, ani przy stole laboratoryjnym).

3. Do pracy należy przystąpić po włożeniu fartucha ochronnego, zabezpieczeniu ewentualnych skaleczeń skóry rąk odpowiednim opatrunkiem. Bezwzględnie należy zabezpieczyć długie włosy.

4. W czasie przebywania na sali ćwiczeń NIE WOLNO jeść, pić, palić papierosów.

5. Podczas pobytu na sali ćwiczeń NIE WOLNO trzeć palcami oczu, brać przyborów do pisania do ust, ślinić palców przy przewracaniu kartek itd.

6. Materiał ćwiczeniowy jest materiałem potencjalnie zakaźnym. Konieczna jest ostrożność, opanowanie i rozwaga przy pracy.

7. Materiał ćwiczeniowy nie może być dotykany i chwytany palcami lecz odpowiednimi, przeznaczonymi do tego celu przyrządami, chyba że prowadzący zajęcia na to zezwoli.

8. W przypadku rozlania badanego roztworu lub rozbicia szkła laboratoryjnego zawierającego hodowle bakterii/grzybów/wrusów na stole, podłodze lub odzieży należy bezzwłocznie poinformować o zaistniałym zdarzeniu prowadzącego zajęcia i zastosować się do jego poleceń.

9. Po wykorzystaniu takich przedmiotów jak bagietki, pipety, wymazówkii, szkiełka podstawowe, należy je wrzucić do naczynia z płynem odkażającym.

10. Na ćwiczenia należy przychodzić punktualnie, osoby spóźnione mogą ze względów bezpieczeństwa nie zostać wpuszczone na salę ćwiczeń, co będzie pociągało za sobą konieczność odrobienia zajęć w innym terminie.

11. Z uwagi na to, że przy pracy mikrobiologicznej stosuje się drogie odczynniki i barwniki (np. do barwienia metodą Grama) należy korzystać z nich oszczędnie, w ilościach niezbędnych do wykonania badania.

12. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć gaz, prąd, uporządkować stanowisko pracy, pozostawić w należytym porządku mikroskopy, przetrzeć płynem odkażającym powierzchnię stołu, umyć ręce, zabezpieczyć fartuch ochronny.

13. Fartuch ochronny pozostaje w Zakładzie Mikrobiologii przez cały okres trwania ćwiczeń w roku akademickim i nie może być wynoszony w celu jego użytkowania na innych zajęciach.

14. Z sali ćwiczeń NIE WOLNO wynosić żadnych hodowli drobnoustrojów, preparatów.

15. W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej (pożar, zagrożenie wybuchem itp.) wymagającej ewakuacji z budynku należy zachować spokój i postępować ściele z poleceniami osób prowadzących akcję ewakuacyjną.

16. PAMIĘTAJ, nawet najlepiej sformułowane zasady bezpieczeństwa nie mogą przewidzieć wszystkich możliwych do zaistnienia sytuacji Zasady bezpieczeństwa nie zastąpią wyobraźni i ostrożności.