Zajęcia fakultatywne dla Wydziałów Lekarskich

 Zajęcia fakultatywne dla studentów Wydziałów Lekarskich

Rok akademicki 2017/2018

a


RACJONALNA ANTYBIOTYKOTERAPIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO. PROBLEM ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

SYLABUS (PDF)

PLAN ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (PDF)


Zajęcia fakultatywne realizowane są w formie seminariów (30 godzin).

Miejsce fakultetu - sala ćwiczeń im. prof. E. Mikulaszka w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej (Collegium Anatomicum, II p.). Na zajęcia należy przynieść biały fartuch z długim rękawem.

W trakcie fakultetu będą poruszane m. in. następujące zagadnienia:

1) Antybiotyki i ich charakterystyka.  Antybiotyki i zasady racjonalnej antybiotykoterapii – wprowadzenie. Rekomendacje do diagnostyki i terapii zakażeń w szpitalu. Szpitalna Polityka Antybiotykowa. Lista czynników alarmowych. Możliwości i ograniczenia diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych oraz budowanie podstaw racjonalnej antybiotykoterapii empirycznej. Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego. Farmakokinetyczno-farmakodynamiczne zasady stosowania antybiotyków. Analiza przypadków i interpretacja wyników badań mikrobiologicznych w zakażeniach układu oddechowego.  Mikrobiologia jako podstawa decyzji terapeutycznych w zakażeniach skóry i tkanki podskórnej, zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego, zakażeniach układu moczowego. Rekomendacje postępowania w ww. zakażeniach bakteryjnych. Farmakokinetyczno-farmakodynamiczne zasady stosowania antybiotyków.  Analiza przypadków i interpretacja wyników badań mikrobiologicznych  zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego, zakażeniach układu moczowego. Strategia zapobiegania lekooporności.

2) Akty prawne regulujące kontrolę zakażeń szpitalnych.  Elementy programu kontroli zakażeń szpitalnych. Rola pielęgniarki epidemiologicznej. Organizacja Zespołu do Spraw Zakażeń Szpitalnych. Organizacja prywatnej praktyki lekarskiej w aspekcie kontroli zakażeń szpitalnych. Specyfika ośrodka akademickiego w zakresie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. Rola lekarza pierwszego kontaktu w zapobieganiu zakażeń szpitalnych. Odpowiedzialność lekarza za zakażenie szpitalne. Lekarz jako przewodniczący zespołu do spraw kontroli zakażeń szpitalnych. Prawne aspekty – odpowiedzialność lekarza. Izolacja - znaczenie w kontroli zakażeń szpitalnych. Nadzór nad szczepami wielolekoopornymi. Specyfika czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych. Źródła i rezerwuar drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, drogi szerzenia, zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Nadzór nad epidemią. Dochodzenie epidemiologiczne.  Reprocesowanie instrumentarium medycznego (dezynfekcja, sterylizacja), procesy pomocnicze. Ochrona personelu, ze specjalnym uwzględnieniem wirusa Ebola. Omawianie przypadków zakażeń szpitalnych. Mechanizmy powstawania zakażeń szpitalnych, czynniki ryzyka,  rejestracja, rozpoznawanie i monitorowanie ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących postaci. Środki ochrony osobistej. Szkolenie w zakresie dezynfekcji rąk. Pojęcie strefy pacjenta. Współpraca lekarz-zespół kontroli zakażeń szpitalnych – laboratorium mikrobiologiczne.